بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

پیام ششمین کنگره سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور،

کنگره ژینا (مهسا) امینی، دختر ایران

به

اقلیت های دینی و مذهبی ایران

 

هموطنان عزیز،

اقلیت های دینی و مذهبی ایران،

 

جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون شدیدترین جنایات را علیه شما اعمال کرده است. در این مدت زندان، شکنجه، قتل، کشتار، اعدام و تبعیض علیه شما هموطنان بهایی، سنی، مسیحی، دراویش، یهودی، زرتشتی، یارسانی و ... حد و مرزی نداشته است. جنایاتی مانند ترور شخصیت ها، زندان های طولانی، ویران کردن خانه و کاشانه، پلمب کردن محل کسب و کار همچنان ادامه دارد و عوامل حکومت حتی از ویران کردن گورستانهای طرفداران ادیان و مذاهب دیگر نیز خودداری نمیکنند.

شما به عنوان ایرانی حتما میدانید که وحشیگری هایی که در این دوران صورت گرفته با خوی و فرهنگ ایرانیان که در طول تاریخ آن ادیان گوناگون همواره در آرامش و تحمل در کنار یکدیگر میزیسته اند، از اساس متغایر است.

شما هم در این مدت فجایع حاصله دخالت دین و مذهب در حکومت را تجربه کرده اید. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور معتقد است که جدایی دین از حکومت یکی از شروط جلوگیری از تکرار چنین فجایعی به نام دین است. ما خواهان رفع هرگونه تبعیض از جمله تبعیض دینی و تضمین حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم که در بند 18 آن آمده است:

"هـر کـس حـق دارد از آزادی فکـر، وجـدان و مذهـب بهـره مند شـود، این حق متضمـن آزادی تغییر مذهب یـا عقیده همچنیـن آزادی اظهار عقیده و ایمان اسـت و نیـز شـامل تعلیمات مذهبـی و اجرای مراسـم دینی اسـت. هر کـس مـی توانـد از این حقـوق بـه تنهایی یـا گروهی بـه شـکل خصوصی یـا عمومی برخـوردار باشد".
 

ما خواهان جامعه ای هستیم که در آن انسان ها با عقاید دینی و مذهبی متفاوت از جمله خدا ناباوران در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند، به آزادی و عقاید هم احترام بگذارند و بر رعایت حقوق و آزادیهای یکدیگر پای بفشارند.

کنگره ششم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، کنگره ژینا (مهسا) امینی، دختر ایران، به شما اقلیت های مذهبی درود میفرستد و بار دیگر تاکید میکند که اهداف جنبش پیشرفته "زن، زندگی، آزادی" هنگامی تحقق می یابد که به هرگونه دیکتاتوری پایان داده شود، کلیه حقوق و آزادی های ملت، جدایی دین از حکومت و برابری آحاد مردم، صرفنظر از جنسیت، باورهای سیاسی، مذهبی و قومیت تضمین گردد و هرگونه تعصب دینی علیه برابری حقوق زن و مرد خاتمه یابد. بنابراین از شما اقلیت های مذهبی ایران و هموطنان عزیز انتظار داریم که شما نیز همچنان بر خواست استقرار آزادی و دموکراسی، جدایی دین از حکومت و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید ورزید.

22 آبان 1401 برابر 13 نوامبر ۲۰۲۲

انتشار توسط:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

11 دی 1401 برابر اول ژانویه 2023

sjmikh@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران