بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام های رسیده

به

دومین کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

)کنگره ندا و سهراب(

 

پیام آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران:

بنام خداوند جان و خرد

 کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 

با درو و سلام، از شنیدن خبر تشکیل کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که همزمان با شصتمین سال بنیادگزاری این جبهه است بسیارخوشوقت شدم و به پیشرفت جبهه ملی در مسیر نیرومندی و انتظام و دنباله گیری از هدف مقدس آزادیخواهی و میهن دوستی امیدوار گردیدم.

هم اندیشان و سروران محترم، شما که برای برگزاری کنگره بذل همت فرموده اید نیک می دانید که در راه نیل به آرمانهای خجسته دموکراسی طلبی، نخستین گام هم آهنگی و همپشتی برادرانه و دوری گزیدن از نفاق و پراکندگی است و امید است تشکیل کنگره موجب حصول این مقصود گردد و سازمانهای جبهه ملی با صمیمیت در طریق پیشبرد هدفهای آن که در بر دارنده خوشبختی و نیک روزی کشور و ملت ایرانست روح رهبر فقید دکتر محمد مصدق را شاد فرمایند.

در ضمن متذکر می گردد که یاد آوری از خدمات شصت ساله جبهه ملی و مبارزات ضد استعماری و چالش های ضد استبدادی آن برای نسل جوان به وسیله رسانه های موثر از جمله وظایف اعضا و هوادارانست.

با تقدیم احترام: تهران دوم آذرماه 1388

رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

-----------------------------

پیام آقای دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران:

 

شرکت کنندگان محترم در کنگره سازمان های جبهه ملی ایران خارج ازکشور

سلام ودرود بی پایان خود را به شما یاران دیرپای جبهه ملی ایران، پویندگان راه ورسم مصدق بزرگ تقدیم میدارم وآرزومندم که این گردهمائی در راه پیشرفت وشکوفائی سیاسی وتشکیلاتی سازمان های جبهه ملی ایران خارج ازکشورمنشاء اثراتی مفید وسازنده باشد.

به ویژه آنکه نشست شمادر زمانی برگزار میشود که ملت ایران درجنبشی گسترده شجاعانه مطالبات آزادیخواهانه وحق طلبانه خود را پیگیری مینماید ودر اوضاع جاری کشورگنگره

شما میتواند دربررسی شرایط فعلی ایران وارائه راهکارهای مبارزاتی جبهه ملی ایران در

جهت تحقق حاکمیت ملی ودستیابی به مردم سالاری گام های موثری بردارد.

                                    

                                                    باتقدیم احترام وآرزوی موفقیت برای شما

                                          رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

                                                            دکترحسین موسویان

                                                      تهران – ششم آذرماه 1388

 

-----------------------------

 

 پيام سازمان سوسياليست های ايران

به

دومين کنگره سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور

 

هموطنان محترم ، دوستان و همرزمان مصدقی ، اجازه می خواهم از سوی سازمان  سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار «راه مصدق » ـ  موفقيت و پيروزی برای کنگره شما  آرزو  کنم و همچنين از اين موقعيت استفاده کرده به رئوس چند مسئله و« ارزش» هويتی، که بنظر ما در مرحله کنونی مبارزه مهم است اشاره نمايم .

ما اميد واريم که شما دوستان مصدقی در مصوبات کنگره خود همچون گذشته بر ارزش های محوری "راه مصدق" ، يعنی طرفداری از  "آزادی و استقلال"  و دفاع از  "تماميت ارضی" وطنمان ايران، تاکيد نمائيد و بنظرات انحرافی نيروهائی که مدعی هستند که  در عصر «جهانی شدن» ضرورت ندارد تا بر ارزش «استقلال»، همچون دوران مصدق  پايبند بود، پاسخ منفی دهيد. اگرچه مواضع قاطع شما در رابطه با  امر جدائی ناپذيری مبارزه با استبداد و استعمار  برای ما کاملا روشن می باشد و بهيچوجه احتياج به تاکيد بر مهم بودن آن موضوع را نمی بينيم. اما متأسفانه وضع سياسی حاکم در بين فعالين و سازمانهای سياسی ايرانی و هم کاسه شدن برخی از فعالان و رهبران سازمانهای سياسی ايرانی ، از جمله برخی از افراد و جرياناتی که بغلط خود را مصدقی می نامند، با افرادی همچون آقايان تيمرمن آمريکائی و منشه امير اسرائيلی و يا گردانندگان «ميز ايران» و  ديگر نهاد ها و ارگانهای تبليغاتی  دولتهای استعمارگر ، ما را برآن داشت تا در اين پيام به اين «ارزشهای» محوری نهضت ملی ايران ، ارزشهائی که از انقلاب مشروطيت تا مقطع کنونی بخشی از هويت نيروهای ملی و آزاديخواه ايران را تشکيل داده  و می دهد ،اشاره نمائيم.همکاری و همسوئی با نيروهای مخالف استقلال ايران ، حال برپايه هر استدلال ، ايدئولوژی و منطقی که باشد، نمی تواند و نبايد مورد تائيد و توافق نيروهای ملی از جمله نيروهای مصدقی قرار گيرد!

دوستان محترم مصدقی ، کنگره شما در شرائطی برگزار می گردد که متأسفانه در وطنمان ايران ، سرکوب ، بازداشت، شکنجه، برگزاری محاکمات نمايشی و حتی قتل و تجاوز جنسی به زندانيان سياسی، در دستور کار دولت آقای محمود احمدی نژاد قرار دارد. اگرچه عملکرد های غيرقانونی و سرکوبگرانه دولت احمدی نژاد بعد از تقلبات انتخاباتی دوره دهم رياست جمهوری از سوی بخشی از روحانيون شيعه دولتی از جمله «مقام رهبری  نظام جمهوری اسلامی » مورد پشتيبانی و حمايت قرار گرفت و می گيرد ؛ اما در مقابل  بخش بسيار بزرگی از مردم ايران، از جمله بسياری از رهبران مذهبی به آن وضع و عملکردها که همچنين در مغايرت با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قرار دارند، آشکارا بمخالفت برخاستند.صدها هزارنفر از مردم با تظاهرات مسالمت آميز  خود ، «جنبشی مردمی » در صحنه سياسی استبداد زده ايران بوجود آوردند، جنبشی اجتماعی با مطالبات خيلی دقيق و روشن («برادر شهیدم رایتو پس می‌گیرم»، «رای ما رو پس بدید»، «رای ما سبز بود نه سیاه»، «رای من کجاست؟»،...) . اين جنبش اجتماعی ، امروز در بين ايرانيان و در سطح جهان بنام « جنبش سبز» معروف شده که افتخاری بزرگ برای ملت ايران در سراسر جهان آفريده است!

بنظر ما سوسياليست های مصدقی، مبارزات اين جنبش سبز که بر محور يکسری خواست های مدنی دور می زند، بايد مورد پشتيبانی و حمايت نيروهای آزاديخواه از جمله ما نيروهای مصدقی قرار گيرد.

بخاطر جلوگيری از هرگونه سوء تفاهم و بدفهمی در رابطه با خواست های محوری جنبش سبزکه برپايه اعتراض به تقلبات انتخاباتی مطرح شدند  و توجه به ارزش های هويتی بسياری از نيروهای سياسی ، از جمله ما نيروهای مصدقی، همچنين ضروريست يادآور شد که  اين واقعيتی است که درطول  روند مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران، خواست« جدائی نهاد دين از نهاد دولت» به يکی از ارزش های هويتی بسياری از فعالين سياسی و آزاديخواهان ايرانی تبديل شده است. در حاليکه هنوز بخش بسيار بزرگی از مردم ايران و حتی اکثريت فعالان و نيروهای سياسی با محتوی اين خواست کمتر آشنائی داشته و دارند و حتی بسياری طرح چنين خواستی را بغلط دشمنی با مذهب و دين تلقی می کنند. با توجه باين واقعيت موجود در جامعه ايران، بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، بخاطر اينکه خواست« جدائی نهاد دين از نهاد دولت» بيکی از خواست های  محوری جنبش مردمی در  ايران تبديل شود، به فعاليت های فرهنگی مستمر و روشنگری  طولانی احتياج هست، که اين خود در گروی وجود آزادی بيان و قلم و انديشه و فعاليت های آزاد سياسی ، اجتماعی و فرهنگی در جامعه می باشد!

با توجه به توضيحی که رفت، اين سئوال در مقابل تمام آن نيروهائی که اين اصل  «جدائی دونهاد » را قبول دارند و بدرستی براين نظرند که يکی از پيش شرطهای تحقق نظام دمکراسی در هر جامعه ای از جمله جامعه ايران  ، « جدائی نهاد دين از نهاد دولت» می باشد، قرار دارد که آيا قبل از اينکه جوانب و مضمون  اين خواست«جدائی» برای اکثريت بزرگی از مردم روشن نشود و مردم به اين اصل مهم  پی نبرند که اين « جدائی »، بهيچوجه کوچکترين مخالفتی با آزادی مذهب و دين در جامعه نيست، بلکه اين «جدائی» سبب خواهد شد تا از سوء استفاده از «مذهب و دين» توسط  برخی  از افراد و نيروهای تماميت خواه و مستبد بنفع منافع شخصی و گروهی شان جلوگيری شود، نبايد حاضر شوند و قبول کنند که اين اصل «جدائی» به شعار محوری مبارزاتی تبديل گردد؟ اين بمعنی مصالحه بر سر مواضع و ارزشهای هويتی  و يا حتی چشم پوشی از تبليغات و فعاليت های  لازم فرهنگی در اين مورد نخواهد بود!

 آيا طرح چنين خواستی بعنوان شعار محوری در مرحله کنونی مبارزه ، کوشش در جهت دوتکه کردن جنبش مردمی معروف به جنبش سبز نيست ؟ 

دوستان محترم و مبارز جبهه ای، اگر بخاطر داشته باشيد ، در حدود بيست سال قبل ، ما سوسياليست های مصدقی تحت عنوان «چگونگی تغيير شرايط سياسی حاکم بر ايران و شرايط ايجاد "جبهه"» ، « طرح ٨ ماده ای»  ارائه داديم  و در آن طرح بر امر «جدائی دين از دولت»  بعنوان يکی از ارزش های نيروهای تشکيل دهنده "جبهه " مورد نظراشاره کرديم ، ولی آن ارزش هويتی را بهيچوجه به شعار روز مبارزاتی خود تبديل نکرديم. بلکه ما در آنزمان مطرح کرديم که : " در صدر فعاليت اين "جبهه" بايد دمکراتيزه کردن جامعه و تحقق حقوق بشر قرار گيرد. بخاطر پاسخ به اين خواست مهم بايد بمبارزه برمحور شعار "انتخابات آزاد و دمکراتيک " که فعاليت آزاد سياسی و حق شرکت تمام احزاب و افراد و سازمانهای سياسی را باخود بهمراه دارد، دامن زد.". آن طرح  ٨ ماده ای بعدأ به بخشی از اصول و اهداف سازمانی ما اضافه شد!

 متأسفانه طرح پيشنهادی ما مورد توجه فعالين و سازمانهای سياسی قرار نگرفت. آنهم شايد بدين خاطر که بسياری از نيروها و فعالان سياسی حاضر نشدند مابين ارزشهای هويتی خود و شعار سياسی روز که بيانگر خواست مبارزاتی بخش بزرگی از مردم است، فرق قائل شوند!

باين اميد که تصميمات شما با توجه به حفظ هويت سياسی سازمانی خود در جهت تعميق پشتيبانی از مبارزات ضد استبدادی مردم در جهت برقراری حاکميت قانون و انتخابات آزاد باشد!

زنده باد "راه مصدق" ؛

زنده باد آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی؛

زنده باد مردم سالاری؛

پاينده باد ايران؛

 

از سوی هيئت اجرائی سازمان سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

شنبه  ۱۴ آذر ۱٣٨٨ -  ۵ دسامبر ۲۰۰۹

socialistha@ois-iran.com

www.ois-iran.com

 

-----------------------------

پیام آقای ناصر انقطاع:

 

ایران ياران و ملت گرايان گرامي،

با دلی اکنده از مهر ايران به شما درود می فرستم وبر خود می با لم که همیشه در کنارتان بوده ام.

ايران ما نیاز به پشتیبانی از با بک ها و گردافریدهاي جوانی دارد که هم اکنون با دست تهی در برابر همه ی سنگدلي ها، همه ي دد منشي ها و همه ي ستمگری ها ایستا ده اند.

بي گمان همگی به این نکته باور داريم که ملت بزرگوار ما از کسانی که درد نشستن بر سکوي رياست جمهوری آخوندی را داشتند پیشی گرفته و يکپارچه در برابر فرمانروایی ستم و زور گویی بپا خاسته و آنان را که خود بخشی از پیکره همین رژیم هستند واپس گذارده اند.

بر يکایک ما بايسته است که بهر گونه که می توانيم در پشتیبانی از اين دلاوران بکوشیم. چه با خامه چه با گفتار چه با پول و چه با همکاری و همياری های ديگر.

زمان زمان بسيار باریکی است و چه بسا که کوچکترین لغز ش ما یا فرمانروايی کنوني را بر سر پا نگهدارد و يا باز هم بت پرستيانی که در درازای بیش از يکسد سال پس ازانقلاب مشروطيت هر بار ملت ایران را فریب دادند و بت های ريز ودرشت را بر ما چیره کردند دوباره پيروز شوند.

واپسین سخن من آن است که به همه بپذیرانيم که جز ملت به هيچ پایگاهی نينديشند. و هيچکس را بالاتر از ملت ندانند و از او بت نسازند. بفرمانروایان آینده نیز بفهمانیم که زماني پذیرا یشان هستیم که به پیروی از سخن زنده یاد دکتر محمد مصدق خود را نوکر مردم بدانند نه سرور آن ها.

با امید به پیروزي نزديک ملت ایران

دوستدار. ناصر انقطاع

-----------------------------

پیام آقای امیر رضا امیر بختیار از فعالین جوان حزب ایران:

دوستان،

خانم ها و آقایان گرامی

امروز که دوره جدیدی از مبارزات ملت بزرگ ایران در راه استقرار حاکمیت ملی در جریان هست و جوانان میهنمان در اجتماعات به دور از خشونت خود در شهرهای کشورمان در برابر حاکمیت استبداد شجاعانه ایستاده اند و با خون خود یک بار دیگر درخت آزادی را آبیاری کردند نقش نیروهای ملی و کوششی که باید انجام دهند بسیار قابل توجه است .

امید  و انتظاری که از این  اجتماع میرود این است ، که کوشش و اجتماع شما گامی استوار در راه نزدیکی های بیشتر بین آزادی خواهان ایرانی باشد تا بتواند با یک انسجام بزرگ و با حضور نیروهای دگر اندیش یارا و پشتیبان نیرومندی برای مبارزات ملت ایران باشد .

در پایان شادباش های خود را به مناسبت این گردهمایی به اعضای جبهه ملی ایران در برونمرز عرض میکنم.

جاوید باد ایران

۲۰۰۹.۱۱.۱۲

امیررضا امیربختیار- پاریس 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و سوم آذر 1388 برابر چهاردهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول