بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

اول ماه مه، روز بین المللی کارگران جهان فرخنده باد!

سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی کشور را با رکود اقتصادی، تورم فوق العاده و ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی روبرو ساخته و به از بین رفتن فرصت های شغلی فراوانی انجامیده است. امروز کارگران و سایر زحمتکشان ایران با بیکاری، تورم سرسام آور و درآمدهای پائین روبرو بوده، از یک زندگی حداقل و انسانی محرومند. حاکمین توجهی به وضع فلاکت بار کارگران ندارند و بخش عمده ای از درآمد های هنگفت نفت را صرف تبلیغات برای خود در داخل و خارج از کشور مینمایند. اعتراضات و اعتصابات حق طلبانه کارگری و سندیکائی با خشونت و دستگیری روبرو میشوند و فعالان این مبارزات مدنی در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند.

ما روز جهانی کارگر را به تمام کارگران ایران تبریک گفته، بار دیگر پشتیبانی خود را از کلیه مطالبات به حق آنان، بویژه خواست ایجاد سندیکا، اعلام داشته، خواهان آزادی فوری فعالین صنفی و رهبران کارگری، از جمله اقای منصور اصانلو از زندان میباشیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

11 اردیبهشت 1388 برابر اول ماه مه 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول