بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

جمهوری اسلامی بار دیگر بر سر دانشجویان و دانشگاههای ایران تاخته است!

روز گذشته عوامل جمهوری اسلامی بدانشگاه امیرکبیر در تهران هجوم برده و اقدام به دفن پنج جنازه بی نام و نشان در این دانشگاه به عنوان سربازان گمنام نمودند. این اقدام اعتراض دانشجویان را برانگیخته است که دانشگاه قبرستان و محل دفن و آنهم اجسادی را که نمی شناسند و دلیل دفن ایشان را نمیدانند نیست! شگفتا حکومتی که بخاطر سرپوش گذاردن به جنایات هولناک خود قصد تخریب و از میان بردن گورستان خاوران را اطلاع میدهد که موجب اعتراض سازمانهای حقوق بشری در جهان گردید، ناگهان جنازه هائی را برای بخاکسپاری بدانشگاه میبرد.

این جمع بیفرهنگ از ابتدای تسلطشان بجامعه هدفشان این بود که دانشگاه ها را بتسخیر خود درآورند. نماز جمعه را در دانشگاه خواندند و برنامه های حکومتی شان را از دانشگاه بگوش مردم رساندند و کوشش نمودند که دانشگاه را مرکز دینی نمایند و رئیس آنرا از معممین، بجای دانشمندان علوم جدید انتخاب نمودند. در حالیکه علوم دینی، علومی بر مبنی یقین و علومی که در دانشگاهها تدریس میشود بر اساس شک مبتنی است، که باهم جمع نمیشود. دانشمندان علوم دینی در گذشته در دانشگاه تدریس میکردند و حوزه علمیه هیچگاه خیال تسخیر دانشگاه را بسر نداشت، چه ایشان وابستگی بحوزه علمیه را کافی برای اعتبار و احترام خود در میان مردم میدانستند. تنها این گروه بیفرهنگ است که بیهوده میکوشد تا با گسترش حضور ناخوانده خود در دانشگاههای کشور بزعم خود برای خود اعتبار و احترام دست و پا کند، و با جعل عناوین دکتری در علوم  در جلوی نامهای خود تا بحد تقلب در استفاده جعلی از عنوان دکتری دانشگاه لندن، بر گرگ لباس میش بپوشاند. و امروزه با مقبره سازی و امامزاده سازی در دانشگاههای کشور بهانه ای برای حضور عوامل سرکوب رژیم میجوید. حکومتیان امروزه با آگاهی بر اینکه در دانشگاهها راهی ندارند و حضور سردمدارانشان در دانشگاهها موجب خفت و ملامت ایشان گردیده است در مقابله با مخالفت و مقاومت دانشجویان عده بیشماری از جوانان را تنها بدلیل مخالفت با حکومت، ستاره دار، ممنوع التحصیل و یا در زندانها شکنجه نموده اند.

ما دفن جنازه در دانشگاه را استفاده ابزاری از جنازه ها، بیحرمتی به حریم دانشگاه و راه تازه ای برای باز کردن پای عوامل رژیم به دانشگاههای کشور می شناسیم و امامزاده سازی در دانشگاهها را ترفند رژیم برای از میان بردن حرمت دانشگاه میدانیم. ما خواستار کوتاه ساختن دستهای ناپاک جمهوری اسلامی از دانشگاههای ایران هستیم. ما از خواسته های بحق دانشجویان و همچنین از مبارزه آنان برای حفظ صیانت دانشگاه در برابر تجاوزات غیرقانونی جمهوری اسلامی با تمام نیروئی که در اختیار داریم پشتیبانی مینمائیم.

ما بسرکوب دانشجویان مبارز شدیداً اعتراض نموده و آنرا دلیلی بر بی اعتباری رژیم میشناسیم!

مأمورین ضرب و شتم حکومتی باید از دانشگاههای کشور بیرون رانده شوند! دانشگاه محل دانش آموختن است و احترام بدانشگاه و حفظ صیانت دانشگاه و دانشجویان وظیفه حکومت است!

دانشجویان زندانی را آزاد کنید و دست از آزار و شکنجه و محروم ساختن آنان بردارید!

برقرار باد مبارزات جوانان ایران برای برچیدن بساط دیکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی در ایران!

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هفتم اسفندماه 1387 برابر بیست و پنجم فوریه

 

 
 
بازگشت به صفحه اول