بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

تشدید فشار بر فعالین حقوق بشر در ایران

حمله به دفتر خانم شيرين عبادي

یک هفته پس از بستن دفتر کانون حقوق بشر در تهران، روز دوشنبه ساعت پنج و سي دقيقه نهم دي‌ماه 1387، پنج نفر از مامورین جمهوری اسلامی به دفتر خانم عبادی هجوم آورده، کلیه اسناد، مدارك و کامپیوتر وی را همراه خود برده اند. خانم شيرين عبادى برنده جائزه صلح نوبل، و سایر وکلا و فعالین حقوق بشر در ایران مدتها است که به علت اعتراضات مکرر خود به نقض حقوق بشر در ايران و اقداماتی چون پذیرفتن وكالت فعالان دانشجوئی، جنبش زنان و سایر فعالین مدنی، مورد پیگرد حکومتی و هدف حملات و کینه توزی های جمهوری اسلامی بوده اند. رژیم کوشش دارد ایشان را تحت عناوین مختلف مورد آزار و اذیت قرار دهد تا بالاجبار کلیه حواس و انرژی خود را صرف دفاع از موجودیت خویش نماید و از این طریق فعالیت های حقوق بشری ایشان کاهش یابد.  

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور هرگونه اعمال فشار و آزار حکومت بر فعالین حقوق بشر در ایران را همچنان در خط فرار جمهوری اسلامی از انجام تعهدات حقوق بشری در کشور می شناسد و آن را به شدت محکوم مینمایند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

یازدهم دیماه 1387 برابر 31 دسامبر 2008

 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول