بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

پیام به هواداران بازگشت به دیکتاتوری آریامهری
با موازین جبهه ملی ایران مغایر است!

 اخیراُ پیام شادباشی بنام "شورای جبهه ملی ایران در خارج از کشور" به کنگره "حزب مشروطه ایران" رسیده که از سوی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور نبوده و با مواضع جبهه ملی ایران در تضاد است. ما ارسال پیام به حزبی که تاکنون، زیرپا گذاشتن حقوق سیاسی و مدنی مندرج در قانون اساسی مشروطیت، در دوران پهلوی ها و کودتای 28 مرداد و استقرار حکومت نظامی - پلیسی پس از آن را، با روشنی کامل محکوم نکرده است و اضافه برآن در تأئید دوران به بندکشیدن، شکنجه و اعدام آزادیخواهان اصرار میورزد، دورانی که ادامه آن به دیکتاتوری مخوف کنونی انجامید، را نادرست میدانیم. پیام به حزبی که هنوز مدل حکومت رضاشاهی و محمدرضاشاهی را برای ایران تبلیغ میکند و در یک کلام خواهان بازگشت به استبداد گذشته است، با موازین جبهه ملی ایران که همواره مبارزه با هرگونه دیکتاتوری را در دستور کار خود داشته است، مغایر میشناسیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

یازدهم آذرماه 1387 برابر اول دسامبر 2008 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول