بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

سومین گردهمایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در بروکسل از ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر

دوستان گرامی،

برگزاری سومین گردهمائی تان را به شما تبریک میگوئیم. رشد سازمانهای دمکرات و مترقی همواره در جهت افزایش رشد مبارزاتی مردم ایران در استقرار آزادی و دمکراسی در ایران است.

مبارزات خارج از کشور در طول تاریخ صد ساله مبارزات نهضت مشروطه همواره ارجمند و تآثیر گذار در پشتیبانی از مبارزات درون میهن بوده است. مبارزان خارج از کشور بخوبی میتوانند صدای مردم ستم کشیده ایران را بگوش مردم جهان برسانند. در دنیای امروز تکنولوژی تمدن جدید جهان، مرزهای کشور ها را از حیطه قدرت حکومت ها بطور باورنکردنی خارج ساحته است. امروزه روز بروز بر وسعت همبستگی مردم آزادیخواه جهان افزوده میشود، و افزایش قدرت این همبستگی جهانی است که میتواند بناهای دیکتاتوری جهانی را سست و ناپایدار نماید. ما بعنوان آزادیخواهان ایرانی در خارج از کشور وظیفه داریم و میتوانیم در نیرو بخشیدن باین همبستگی جهانی و آگاه ساختن مردم جهان از آنچه در درون میهنمان میگذرد هرچه بیشتر کوشش نمائیم، و کوششی که بسیار تآثیر گذار باشد.

ما در مبارزات کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی علیه حکومت خودکامه شاهنشاهی، بسیار آموختیم، که میتوانیم بدون مرزهای عقیدتی، حزبی و گروهی و یا مذهبی در کنار هم علیه دشمنان آزادی و دمکراسی مردم و متجاوزین بحقوق بشر بایستیم و مبارزه نمائیم. مبارزات ما در آن روز مورد پشتیبانی بسیاری از آزادیخواهان جهان قرار گرفت و بدین ترتیب، از ما قدرت قابل حسابی را در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ساخته بود. ما همواره میتوانیم دوباره چنان نیروئی را بسازیم، چه در جهان امروز امکان رشد و موفقیت همبستگی های آزادیخواهان بسیار بیش از گذشته است.

ما باید با بوجود آوردن همبستگی های وسیع در میان خود و با آزادیخواهان جهان، بخصوص در این روزهائی که سرنوشت مردم و کشور کهنسال ما از درون و برون مورد تهدیدهای هولناک قرار گرفته است، بمبارزات مردم میهن خود یاری رسانیم.

ما باید با تمام نیرو در برابر تجاوزگران خارجی که بر ثروتهای ملی ما چشم دوخته اند، بایستیم. ما باید در برابر آنهائیکه برنامه و فکر تجزیه طلبی و پاره پاره کردن این کشور تاریخی را، بهر نام و بهر عنوان، در سر می پرورانند هوشیار باشیم و هرگز نگذاریم مردم ما که قرن ها در صلح و صفا در کنار هم زیسته اند، در وسوسه قدرت های برون مرزی و یا بد فکری قلیلی از مردم ناآگاه، بمیدان جنگ، همچون کشور هائی دیگر در جهان که شاهد جنگ های داخلی آنها هستیم، تبدیل گردد. این وظیفه ملی و تاریخی ماست که از هر راهی که تمدن امروز حهانی اجازه میدهد، ازحقوق مردم ایران و از ملت ایران و از سرزمین بزرگ خود و پرچم ایران که نماینده استقلال و آزادی و همبستگی ماست، همواره دفاع نمائیم.  ما بر این باوریم که حکومت استبداد مذهبی و مافیائی جمهوری اسلامی سد راه آزادی و دمکراسی و استقلال مردم ایران است و باید کوشش نمائیم که از راه همبستگی ملی و همبستگی جهانی در میان مردم آزادیخواه جهان، با روش های صلحجویانه، کمک نمائیم که مردم ما بتواند یک حکومت مردمسالار را جانشین این حکومت فاسد و غارتگر ثروت ملی و قدرت طلب و ضد آزادی مردم، نماید.

ما دست دوستی و یگانگی خود را، برای پیگیری مبارزه برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در راه استقرار آزادی و دمکراسی در ایران، بسوی شما دراز میکینم. و آرزو داریم که بتوانیم در راه پیشبرد صلح، حقوق بشر و آزادی در ایران، هرچه بیشتر مؤثر باشیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

25 شهریور 1387 برابر 15 سپتامبر 2008    

 

 
 
بازگشت به صفحه اول