بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

به یاری جنبش زنان علیه لایحه کذائی "حمایت از خانواده" بشتابیم

در حالی که اکثر کشورهای دنیا سعی می نمایند با کاهش نابرابری حقوقی و گسترش آزادی های فردی و اجتماعی تضییقات را در قوانین و مصوبات خود تقلیل داده و از این طریق قدم های موثری به سوی تعالی و تساوی انسانها در مقابل قانون بر دارند، جمهوری اسلامی ایران حتی آن قوانین عقب مانده جوامع بدوی را که طی سی سال گذشته در قبال زنان ایران اعمال می شده، کافی ندانسته، سعی دارد با تضییق بیش از پیش حقوق زنان این بار تمامی حقوق آنان را پایمال سازد.

جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کرده است از طریق سرکوب زنان، اسلامی بودن نظام سیاسی خود را به نمایش بگذارد. نظام دینی می کوشد از طریق تعدی و تجاوز روزمره به حقوق زنان ایران، یعنی بیش از نیمی از اهالی کشور، از گسترش جنبش زنان برای برابری جلوگیری نماید. حکومت جمهوری اسلامی از این طریق توهینی را نه فقط نسبت به زنان بلکه به همه آحاد ملت ایران روا می دارد که در جهان کنونی نظیر آن دیده نمی شود.

سردمداران دغلکار حکومت، علی رغم توسعه فساد اخلاقی، سعی بر این دارند، تعدی و تجاوز به حقوق، مال و جان و زندگی زنان ایران را قدمی در راه اسلامی شدن جامعه و اخلاق دینی وانمود سازند. مجلس اسلامی این حکومت به رغم گسترش روز افزون فساد در جامعه دیواری کوتاه تر از دیوار زنان ندیده، قصد دارد با فریاد وای اسلاما، آن حد اقل حقوقی را نیز که زنان ایران از طریق مبارزات خود کسب نموده اند، پس بگیرد.

 

آخرین نمونه این نوع تجاوزات طرح لایحه ای تحت عنوان "حمایت از خانواده" و در واقع "ضد خانواده" در مجلس است. این لایجه:

·     بر نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین موجود صحه گذاشته و نه تنها با تاکید بر "تک همسری" قانون تعدد زوجات را لغو نکرده بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفا به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق نیز کرده است.

·     نه تنها بر نابرابری حقوق زن و مرد در امر طلاق تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق زنان را با دشواری های بیشتری نیز مواجه ساخته است.

·     نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

·     نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه برای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.

·     نه تنها نشانه ی از «حمایت از خانواده» در بر ندارد، بلکه با تایید قوانین عقب مانده و غیرانسانی، کانون خانواده های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می دهد.

 

پایمال نمودن مکرر و دائمی حقوق زنان به رشد مقاومت آنان و تشکیل "ائتلاف فعالان و گروهای مختلف جنبش زنان علیه لایحه حمایت از خانواده" در کنار کمپین یک میلیون امضا و سازمانهای دیگر انجامیده است. خانم شیرین عبادی برنده جائزه صلح نوبل و سایر اعضا ائتلاف نامبرده اعلام کرده اند که در روز تصویب این لایحه در مقابل مجلس تجمع خواهند نمود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی خود را از جنبش زنان و ائتلاف نامبرده اعلام داشته و همصدا با آن از کلیه هموطنانی که "به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می اندیشند، ایرانیان آزاده از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیت، در هر کجای عالم که زندگی می کنند"، می خواهد که به این جنبش یاری رسانند و با به کارگیری تمام تجربه و توانشان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، هموطنان زن خود را یاری دهند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

22 مرداد 1387 برابر 12 اوت2008

 

 
 
بازگشت به صفحه اول