بازگشت به صفحه اول  
 
 

گزارش نخستین کنگره ی

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور طی روزهای جمعه تا یکشنبه دوازدهم تا چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش، برابر 1 تا 3 فوریه 2008 با حضور نمایندگان و اعضاء باسابقه جبهه ملی ایران، مقیم ایالات متحده ی آمریکا و کشور های آلمان، اطریش، فرانسه، انگلستان، بلژیک، سوئد و هلند در شهر لودویگزهافن آلمان برگذار گردید.

سالن محل اجلاس کنگره به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران، تصاویری از زنده یاد دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران و خواست های آن نهضت: "استقلال، آزادی ، عدالت اجتماعی" و  شعار "استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است"، مزین بود.

در اولین روز کنگره، پس از سه ساعت بحث آزاد، با خیر مقدم به حاضرین، سرود ای ایران و اعلام یک دقیقه سکوت به یاد شهدای راه آزادی ایران کنگره رسمیت یافت.

در آغاز کنگره آقای دکتر علی راسخ افشار بعنوان رئیس و سپس آقایان دکتر پرویز داور پناه و مهندس بهمن مبشری به عنوان نواب رئیس با رای کتبی حاضران انتخاب شدند.

در مرحله بعد هیاًت اجرائی موقت گزارش کتبی فعالیت های هشت ماهه ی خود را ارائه داد. آنگاه اعضای کنگره به شور و بحث در مورد گزارش پرداختند. سپس در مورد گزارش رای گیری شد و گزارش هیاًت اجرائی به اتفاق آرا موردتأیید کنگره قرار گرفت.

در این وقت کمیسیون های کنگره (کمیسیون برای تهیه طرح پیشنهادی برنامه سیاسی، برنامه کار در زمینه بین المللی، برنامه برای همکاری با سایر گروه های دموکرات و تهیه پیام ها و همچنین کمیسیون تهیه طرح پیشنهادی اساسنامه) تعیین شده  آغاز به کار کردند.

در آغاز روز دوم هیاًت رئیسه از میان پیام های رسیده، پیام رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران آقای ادیب برومند و رئیس هیاًت اجرائی و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران آقای دکتر حسین موسویان را قرائت کرد.

پیام های گرمی نیز  از جانب  هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، هیاًت سیاسی ـ اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران، و نیز آقایان دکتر ناصر انقطاع از آمریکا، مهندس علی نوشین عضو شورای جبهه ملی ایران و آقای م. آزرم رسیده بود که به اطلاع کنگره رسید.

سپس کنگره به کار تشکیل کمیسیون ها  پرداخت. این کمیسیون ها موفق به انجام وظائف تعیین شده گردیده نتیجه ی کار خود را حدود ساعت 20 و چهل دقیقه ی همان روز به کنگره ارائه نمودند.

روز بعد کمیسیونِ طرح پیشنهادیِ برنامه ی سیاسی، مصوبات خود را در زمینه های زیر به کنگره ارائه داد:

  1. طرح پیشنهادی برنامه سیاسی، شامل یک مقدمه و چند فصل
  2. برنامه ی کار در زمینه ی بین المللی
  3. خطوط اصلی همکاری با سایر گروه های دموکرات ایران
  4. پیام به جبهه ملی ایران
  5. پیام به ملت ایران، بویژه جوانان کشور
  6. پیام به زنان ایران
  7. پیام به زندانیان سیاسی
  8. پیام به کارگران ایران، بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و آقای منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانان
  9. پیام به معلمان ایران
  10. پیام به دانشجویان آزاده ی دانشگاه های ایران

مقدمه ی طرح پیشنهادی برنامه ی سیاسی پس از شور و بحث در جزئیات آن و برخی تغییرات به تصویب کنگره رسید.

از آنجا که بحث در جزئیات طرح برنامه سیاسی محتاج به وقت زیاد بود، در این مرحله ابتدا دنباله ی طرح در کلیّّت آن به راًی گذاشته شد و به تصویب رسید؛ رسیدگی به جزئیات این طرح به فرصت های بعدی واگذار شد.

آنگاه متن پیام ها مورد تصویب قرار گرفت. 

پس از آن متن تنظیم شده برای اساسنامه توسط کمیسیون مربوطه قرائت و مضمون آن در کلّیت خود مورد تائید کنگره قرار گرفت؛ ورود به بحث در جزئیات اساسنامه برای تصویب آن ها به فرصت های بعد واگذار شد.

سپس کنگره انتخاب هیأت اجرائی و شورای عالی را در دستور کار قرار داد

ابتدا آقایان مهندس کامبیز قائم مقام، مهندس بهمن مبشری و دکتر همایون مهمنش به عنوان اعضاء هیاًت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور انتخاب شدند.

آنگاه کنگره آقایان دکتر علی راسخ افشار، مهندس حسین اسدی، منوچهر تقوی بیات، حمید صدر، دکتر حسین جوادی، دکتر محسن قائم مقام و دکتر احمد طهماسبی را بعنوان اعضای شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور انتخاب کرد.

ضمائم:

پیام آقای ادیب برومند

رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران:

به نام خداوند جان و خرد

جبهه ملی ایران

ﺗﺎسیس 1328

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

از اینکه عدهﺍی از همﺍندیشگان دیرین ما بر آن شدهﺍند که در خارج کشور سازمان جبهه ملی ایران را تشکیل دهند کمال خوشوقتی را از این بابت اظهار میدارم و امیدوارم با نهایت دقت و توجه در برگزیدن اعضای کنگره برای سامان دادن یک شورای مرکزی معتقد و پایبند به هدفهای آزادیخواهانه جبهه ملی و افکار آزادیخواهانه زنده یاد دکتر محمد مصدق توفیق یزدانی حاصل فرمایند .

تهران ـ بهمن ماه 1386 رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

پیام دکتر حسین موسویان

رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان و خرد

جبهه ملی ایران

ﺗﺎسیس 1328

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اجازه میخواهم به بانوان و آقایان ارجمندی که از طرف سازمانهای مختلف جبهه ملی در این کنگره شرکت نموده و با حضور خود کنگره را مزین فرمودهﺍند خیرمقدم عرض کنم و به شخصیتﻫﺎی دیرپای و استواری که چندین دهه است در خارج از کشور بدون انحراف، در مسیر مستقیم جبهه ملی ایران و راه و رسم مصدق بزرگ گام برمیدارند درود بفرستم . از ترکیب خرد و تجربه و آگاهی این یاران دیرینه با جوش و خروش و انرژی جوانان میهن دوست و مصدقی است که جبهه ملی اعتلا و شکوفائی پیدا میکند و به انجام رسالت تاریخی خود برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران دسترسی می یابد همچنانکه در صدر جبهه ملی نیز همین ترکیب ، کارساز بوده است . موفقیت شما سربازان ثابتﻗﺪم جبهه ملی را آرزومندم و امیدوارم که این کنگره بتواند به ایجاد تشکیلاتی منظمﺗﺮ و گستردهﺗﺮ برای اجرای اهداف جبهه ملی ایران توفیق یابد .

هشتم بهمن ماه 1386

تهران- رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

 دکتر حسین موسویان

شعر آقای دکتر ناصر انقطاع در سوگ مصدق

 که ضمیمه پیام ایشان به کنگره ارسال شده بود

 

در سوگ مصدق

 

مصدق گوهر ایرانزمین بود

صداقت در وجود او عجین بود

ولی دیو مهیب زور گویی

بدنبالش همیشه در کمین بود

به گیتی نامرادی ها کشید او

نشان تیر افراد لعین بود

بروی خاتم میهن پرستی

وجود استوار او نگین بود

شگفتی نیست گر نام مصدق

بنام پاک ایرانی قرین بود

برای حفظ دارایی ملی

سلاحش عشق و عزمی آهنین بود

به میدان سیاست با حریفان

فروتن بود و انسانی متین بود

ولی در سنگر میهن پرستی

سخن هایش چو تیری آتشین بود

بتاریخ وفاتش گفت ناصر

خدا دانا، شفیعی نازنین بود

 

دکتر ناصر انقطاع

هفدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد وشش

برابر ششم فوریه 2008

هیئت رئیسه ی کنگره ی

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر علی راسخ افشار ـ مهندس بهمن مبشری ـ دکتر پرویز داورپناه
 
 
بازگشت به صفحه اول