بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام دکتر ناصر انقطاع

به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

از راهی دور با دلی نزدیک بهترین درودهای خود را بشما میهن پرستان و ملت گرایان که هنوز پس از شست هفتاد سال راه راستین و استوار خود را فراموش نکرده اید پیشکش میکنم امید انکه در اینده ای بسیار نزدیک دست در دست یکدیگر و شانه بر شانه یکدیکر در نیا خاک ارجمند ایران جشن ازادی و برپائی فرمانروائی ملی را پا کنیم.

دکتر ناصر انقطاع

                              در سوگ مصدق

مصدق گوهر ایرانزمین بود                 صداقت در وجود او، عجین بود

ولی دیو مهیب زور گویی                   بدنبالش همیشه در کمین بود

به گیتی نامرادی ها کشید او             نشان تیر، افراد لعین بود

بروی خاتم میهن پرستی                  وجود استوار او، نگین بود

شگفتی نیست گر نام مصدق           بنام پاک ایرانی قرین بود

برای حفظ دارایی ملی                     سلاحش عشق و، عزمی آهنین بود

به میدان سیاست، با حریفان           فروتن بود و، انسانی متین بود

ولی در سنگر میهن پرستی            سخن هایش چو تیری آتشین بود

بتاریخ وفاتش گفت ناصر                 خدا دانا، شفیعی نازنین بود

دکتر ناصر انقطاع

 

 
 
بازگشت به صفحه اول