بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام م. آزرم

به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

با درودهای فراوان،

از هنگامی که مصدق بزرگ در اعتراض به تقلب در انتخابات تهران به اتفاق همراهانش درمجلس شورای ملی تحصن گزید و جبهه ملی ایران بوجود آمد، نزدیک به شش دهه میگذرد. در این مدت دراز، انتخابات آزاد یعنی مشارکت آزاد مردم ایران در مدیریت اجتماعی و سیاسی کشور همچنان در صدر چالش های سیاسی و برنامه های جبهه ملی ایران بوده است. امروز همگان میدانند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی واژه انتخابات تنها یک غلط مشهور است. همچنان که دموکراسی در ایران امروز خوشبختانه گفتمان فراگیر همه میهن دوستان است. در چنین شرایطی جبهه ملی ایران در جایگاه بستر مناسب و شناخته شده ی جریان تاریخی دموکراسی در ایران قرار دارد. من به عنوان شاگرد قدیمی مدرسه نهضت ملی ایران توفیق این کنگره را در بازسازی و باز پیوند همه تشکیلات جبهه ملی ایران در برون مرز را آرزومندم.

با آرزوهای توفیق هرچه بیشتر کنگره شما  

م. آزرم

12 بهمن 2008 
 
 
بازگشت به صفحه اول