بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام آقای ادیب برومند

رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان و خرد

جبهه ملی ایران

ﺗﺎسیس 1328

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

از اینکه عدهﺍی از همﺍندیشگان دیرین ما بر آن شدهﺍند که در خارج کشور سازمان جبهه ملی ایران را تشکیل دهند کمال خوشوقتی را از این بابت اظهار میدارم و امیدوارم با نهایت دقت و توجه در برگزیدن اعضای کنگره برای سامان دادن یک شورای مرکزی معتقد و پایبند به هدفهای آزادیخواهانه جبهه ملی و افکار آزادیخواهانه زنده یاد دکتر محمد مصدق توفیق یزدانی حاصل فرمایند .

تهران-بهمن ماه/1386 رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند 
 
 
بازگشت به صفحه اول