بازگشت به صفحه اول  
 
 

برای نجات ایران در برابر توطئه جنگ و حرکات مخاطره آمیزحکومتیان متحد شویم!

صدای طبل جنگ برای به آتش کشیدن ایران هر روز بلند تر بگوش میرسد. جنگی که حاصلش ویرانی ایران و از میان بردن حاصل سالها رنج مردم ایران برای آبادانی کشور خود خواهد بود. گروه جنگ طلب غالب در حکومت آمریکا هر روزه با عنوان کردن برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی و گفتار تنش آمیز سران آن به تحریک مردم آمریکا و صاحبان قدرت در آن کشور ادامه میدهد.

گوئی گوشهای حکومتیان جمهوری اسلامی اینهمه تهدید بجنگ را نمی شنود و چشمهایشان اینهمه صف آرائی های نظامی را نمی بیند. حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی لحظه ای از رفتار تنش آمیز خود در صحنه جهانی دست بر نمی دارد. با آنچه تا کنون در عراق و افغانستان پیش آمده هرکس به راحتی میتواند پایان کار  جنگ، یعنی خرابی و کشتار و بی خانمانی در ایران را، پیش چشم خود به روشنی مجسم نماید. این واقعیت که آمریکا پس از چنین حمله ای با معضلاتی بس بزرگتر از مشکل عراق روبرو خواهد شد  مانع از آن نمی شود که گروههای جنگ طلب آمریکا  فکر تعرض نظامی به ایران را از سر بیرون کنند. حکومت جمهوری اسلامی بی توجه به نتایج خانمانسوز چنین جنگی، بمراتب غیر مسؤلانه تر از صدام حسین، برنامه ریزی های "سرداران" بی صلاحیت خود را برخ آمریکا میکشد و آنها را کودکانه در صفحات تلویزیون بنمایش مردم جهان میگذارد. بیخردان حاکم بر کشور تصور میکنند که دنیا قدرت نظامی امریکا را نمی شناسد  و گویی بکلی شمشیر کشی های نوریگا و رجزخوانی های صدام حسین را از یاد برده اند. باید از آنها پرسید که وقتی ایران در آتش جنگ سوخت و ویران شد و مردمش بدم تیغ هلاک رفتند محکومیت و لعن و طعن آمریکا چه ثمری خواهد داشت؟

ما در عین هشدار به حکومت امریکا برای حذر از شعله ور ساختن آتش جنگ درایران که حاصلش ویرانی کشور ما و کشتار بسیاری از مردمان بیگناه است و خاورمیانه را بازهم خونین تر خواهد نمود رفتار و تحریکات بین المللی نابخردانه و جنون آمیز حکومت جمهوری اسلامی را که دستاویز لازم را برای گروههای جنگ طلب جهانی فراهم کرده و ما را هر لحظه به جنگ مصیبت باری در ایران نزدیک تر میکند، بشدت محکوم مینمائیم!

این طبیعی است که مردم ما طالب جنگ نیستند. تجربه هشت سال جنگ ایران و عراق برای هر ایرانی کافی است که طعم جنگ را چشیده باشد و چهره هولناک آنرا در برابر خود لمس نموده باشد. و هیچ ایرانی عاقلی با آنهمه تجربه خرابی و بی سامانی و از دست دادن هزاران جوان خود در جنگ، حاضر نخواهد بود که بار دیگر خود را در اتش جنگ رها کند.

با اخباری که هر روز انتشار مییابد و از وجود عزم  مصمم تر و شدید تر کاخ سفید به افروختن آتش جنگ حکایت میکند، ما خطر حمله نظامی به ایران را خطری جدی می بینیم  و از تمام مبارزین و مردم ایران دعوت می نمائیم که برای جلوگیری از چنین فاجعه ای از هیچگونه اقدامی فروگذار ننمایند؛ ما به همه ی نیروهای سیاسی و اجتماعی مسؤل پیشنهاد می کنیم که باهم دست بکار ایجاد یک اقدام دسته جمعی برای جلوگیری از جنگ گردیم و فعالیت های خود را برای محکوم ساختن رفتار ها و تحریکات جمهوری اسلامی درجهت بمخاطره انداختن ایران و کشاندن کشور به آتش جنگ، همسو ساخته، از سوی دیگر بمنظور یک فعالیت بی وقفه بین المللی در راه افشای نقشه های جنگ طلبان علیه مردم و کشور ایران و جلوگیری از تحقق اینگونه نقشه ها، کوشش های خود را همآهنگ کنیم!

بیستم مهرماه 1386 برابر 12 اکتبر 2007

هیئت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ــ مهندس کامبیز قائم مقام ــ دکتر همایون مهمنش

 
 
 
بازگشت به صفحه اول