بازگشت به صفحه اول  
 
 

توهین به کدام نمایندگی از مردم ایران؟

مسافرت محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور حکومت جمهوری اسلامی در ایران جنجال و اظهار نظر های بسیاری را بدنبال داشته است. در اینجا ما بعنوان یک سازمان مسؤل نقطه نظر ها و تحلیل سیاسی خود از آنچه گذشته را بیان میداریم.

این نماینده سپاه پاسداران و ارتجاع متظاهر بدین، این بار بیش از گذشته در این سفر کوشید تا فرصت های جهانی را در تبلیغ دروغ از حکومت واپسگرا و سرکوبگر ایران از دست ندهد. و در سخنرانی های خود مکررآ همه اعتراضات به سلب آزادی ها در ایران و تجاوز بحقوق بشر بخصوص حقوق زنان، شکنجه و اعدامها را عاری از حقیقت شمرد. در زمانی محمود احمدی نژاد این حقایق را در برابر مردم جهان گستاخانه و با بیشرمی تمام تکذیب مینماید، که در عصر روابط ارتباطی گسترده جهانی امروز، مردم جهان همواره شاهد زیر پا گذاشتن وسیع حقوق مردم ایران، زندان و شکنجه آزادیخواهان، زنان، کارگران و مخالفین حکومت بوده اند.

آنچه باحضور احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا گذشت بیشتر از سایر برنامه های او در امریکا مورد بحث و گفتگو قرار داده شد. واقعیت این بود که آنچه پرفسور لی بولینجر در برابر محمود احمدی نژاد عنوان نمود تمامآ عین حقیقت بود. دکتر بولینجر از سرکوب خشونت بار اساتید، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در ایران، اعدام‌هایی همزمان با سرکوب وسیع فعالان دانشجویی و دانشگاهی به اتهام تحریک برای یک انقلاب به اصطلاح مخملی، و آزار به زنان، بهائی ها و  هجنس گرایان، نام برد. و بدین ترتیب جنایات جمهوری اسلامی را از تریبون دانشگاه کلمبیا بگوش مردم جهان رسانید.

کتمان هولو کوست که امروزه "ریاست جمهوری" کوشش بتخفیف ادعا های خود دارد، که بدون دلیل همچون نازی ها از قبول حدوث آن جنایات، که برای مردم غرب وقوعش از روز روشن تر است، سر باز میزند و در کنار آن خواستار برچیدن حکومت اسرائیل از نقشه جغرافیا میشود، که امروزه فلسطینی ها هم چنین ادعائی را ندارند و معلوم نیست در برابر اینهمه دشمن تراشی در جهان چه در سر دارد؟
فرصت سخنرانی در دانشگاه با پرستیژ کلمبیا برای نماینده سپاه پاسداران و حکومت جمهوری اسلامی در جهت منافع مردم ایران نیست. اینگونه فرصت ها به نمایندگان حکومتهای سرکوبگر بخشیدن یکنوع تأیید رفتار سرکوبگرانه این حکومت ها و توهینی به مردم سرکوب شده و در زیر چکمه ایشان است. این دیکتاتور ها تنها برای توجیه حکومتهای دژخیمی خویش است که دنبال این گونه فرصت ها در کشور هائی که بر عکس روند کشورهای در بند خویش، آزادند، روانند و هر زمان با استفاده از این تریبون ها چهره های دروغینی از خود را در ویترین جدیدی در معرض نمایش جهانی قرار میدهند. این وظیفه مبارزین آزادی و دمکراسی است که جلوی اینگونه سوء استفاده دیکتاتور ها را از تریبونهای جهانی بگیرند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و نیز کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی که اعضاء جبهه ملی ایران نیز از برپا کنندگان و فعالین در آن بودند، بار ها در برابر حضور شاه، دیکتاتور پیشین ایران به تظاهرات پرداختند. و مکررآ همراه دانشجویان کشور میزبان علیه مسئولین دانشگاههائی که به تجلیل از شاه و دکترا دادن باو اقدام می نمودند میپرداختند. خاطره تظاهرات دانشجویان ایرانی، همراه میزبانان ایشان در برابر دانشگاه کالیفرنیا و  دانشگاه نیویورک فراموش نشدنی است. در این اعتراضات دانشجویان از گرفتن دیپلم دانشگاهی خود از دست دیکتاتور ایران، که در آنزمان "پادشاه و رئیس کشور شاهنشاهی و نماینده مردم ایران" معرفی میشد، امتناع نمودند!

فریاد های "Shame on You “NYU،  "دانشگاه نیویورک، شرم بر تو"، فضای دانشگاه و خیابانهای اطراف را پر کرده بود و در برکلی فضا پر حرارت تر بود.  صحنه های تظاهرات پر هیجان دانشجویان ایرانی و آلمانی در آلمان علیه شاه دیکتاتور ایران فراموش نشدنی است. حال که رئیس دانشگاه به نماینده دیکتاتور های ایران حقایق تلخ جامعه ایران را در برابر جهانیان برملا کرده است دیگر چه اعتراضی باقی می ماند؟! اینکه بهتر بود اول میگفت و یا آخر اصل موضوع را عوض نمیکند، چه اگر آخر هم میگفت همین بود ، که "رئیس جمهور" در دانشگاه بود و میزبان علیه او صحبت کرد. باید جائی را برای دیکتاتورها و نمایندگانشان در مراجع با اعتبار جهانی باقی نگذارد که در آن به پرده پوشی جنایات خود بپردازند! این احمدی نژاد است که با عنوان کردن وجود آزادی در ایران ، احترام به زنان و آزادی مطبوعات، مردم ایران و جهان را بمسخره گرفته است و با این ترتیب گفتار و رفتار او توهینی به مردم ایران و آزادیخواهان جهان است!

باید پرسید که محمود احمدی نژاد از کی و کجا نمایندگی مردم ایران را پیدا نموده است؟

اگر انتخابات استصوابی که او را بنام آن انتخابات بریاست جمهوری منصوب نمودند مورد نظر متعارضین است، که آن انتخابات حتی بنظر آنهائی که حق کاندیدا شدن در آنرا داشتند نیز انتخاباتی با دخالت تام سپاه پاسداران عنوان شد. ایشان نماینده کودتای سپاه پاسداران بودند. پس کدام نمایندگی مردم ایران مورد نظر متعارضین است؟ کدام دفاع از حقوق مردم ایران در مراجع بین المللی مورد نظر است؟! احترام به احمدی نژاد یعنی احترام به جمهوری اسلامی، احترام به آنهائیکه حقوق مردم ایران را پایمال میکنند، احترام به آنهائیکه بیش از 3000  جوان ایرانی را بدون محاکمه در زندانهایشان حلق آویز کردند ، احترام به آنهائیکه مطالبات مسالمت آمیز زنان، کارگران و روشنفکران ایران را با خشونت پاسخ داده اند، احترام به آنهائیکه زندانهایشان را مبارزین آزادیخواه پر کرده است!

به رؤسای پنج دانشگاه ایران که علیه رئیس دانشگاه کلمبیا نامه نوشتند باید گفت ما یاد آن 12استاد کرسی با شهامت و مسؤل دانشگاه تهران را از یاد نمی بریم که در برابر حکومت کودتا ایستادند و بنام دفاع از مردم ایران و نهضت ملی ایران،  علیه قرارداد کنسرسیوم اعلامیه صادر کردند و از کار استادی منفصل شدند. و یا استاد دکتر احمد فرهاد را بخاطر میآوریم که در برابر حکومت شاه وقتی نظامی ها را برای حمله بدانشجویان بدانشگاه گسیل داشت از مقام خود استعفا داد. وگرنه در دفاع از کارگزار دیکتاتور ها علیه استادان مجامع بزرگ دانشگاهی که او را رسوا نموده اند اعتراض کردن هنری نیست و در خدمت بدیکتاتوری محسوب میشود!

ما از آنهائیکه بهر عنوانی در کرسی ایران در مجامع بین المللی قرار گرفته اند تا زمانیکه از حقوق ایران دفاع مینمایند پشتیبانی می نمائیم. ولی این حق ما است که در مجامع بین المللی نقاب از چهره دیکتاتور ها برداریم و اجازه ندهیم که اقدامات ضدحقوق بشری خود را در مجامع مختلف جهانی توجیه نمایند. آقای احمدی نژاد نمایندگی ملت ایران را ندارد زیرا در یک انتخابات آزاد انتخاب نشده است. رژیم جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل شده است و نمایندگان آن نماینده دیکتاتور ها و غارتگران ثروت ملی مردم ایران اند. توهین به افرادی مانند محمود احمدی نژاد، توهین بدیکتاتور هاست، نه توهین بمردم ایران!

برای مردم ایران این یک تراژدی است که نمایندگی اش در مراجع بین المللی در چنگ سرکوبگران حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. ولی نجات از سیطره این خودکامگی در پشتیبانی از نمایندگان و کارگزاران دیکتاتور ها در پرده پوشی به جنایاتشان در مجامع جهانی نیست.  گروهی بی فرهنگ و بیخرد و سودجو که ملت و مملکتی را در مخاطره جنگ قرار داده اند و راه را با بیخردی و کوته بینی برای دست اندازی کشورهای چشم دوخته به ثروتهای ملی ما باز نموده اند.
انتظار ما از مردم آزاده جهان این است که هرچه بیشتر این جنایتکاران و متجاوزین به حقوق مردم ایران را رسوا نمانید. و ازین راه بمبارزات مردم ایران برای کسب آزادی و دمکراسی کمک رسانند.  

پیروز باد مبارزه مردم شرافتمند ایران برای ایجاد کشوری آزاد و دمکرات تا در سایه آزادی ایران آبادی را بسازند!

نهم مهرماه 1386 برابر 1 اکتبر 2007

هیئت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ــ مهندس کامبیز قائم مقام ــ دکتر همایون مهمنش

 
 
 
بازگشت به صفحه اول