بازگشت به صفحه اول  
 
 

ما و دختر دیک چنی

پاسخ جبهه ملی ایران در خارج از کشور به آقای سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

بر اساس اصل  «عـدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» در جوّ ترور و خفقان حاکمیت جمهوری اسلامی ولایت فقیه که امکان گزارش صحیح و وسیع از رویدادهای داخل و خارج کشور نیست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آقای محمد علی حسینی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی، هر چند خبر نشست جبههء ملی ایران در خارج از کشور را با دروغ بزرگ شرکت و فعالیّت دختر دیک چنی بهم آمیخته است، امّا با انتشار آن در سایتها و روزنامه های گوناگون کشور در عین حال باعث انتشار وسیع و بی سابقهء این رویداد پیروزمند در سطح کشور گردیده است که جای بسی خوشوقتی ما و دلگرمی مردم زیر ستم جمهوری اسلامی می باشد.

مردم ما هم جبههء ملی و ملیون و مصدق و پیروان راه او را بخوبی می شناسند و هم در طول این بیش از ربع قرن حاکمیت ضد انسانی و ضد ایرانی آخوندها و آتش بیاران آنها را.همچنین با شگردها و شیوهء کار این سیاست بازان  آشنا بوده و میتوانند راست را از دروغ تشخیص دهند.

آقای حسینی و آقای الهام و همسر این دومی یعنی خانم فاطمهء رجبی اشتباه می کنند که با اینگونه شایعه پراکنی ها و هجویات میتوانند چهرهء ملیون ایران را آلوده کنند و دروغ بزرگ شرکت دختر دیک چنی را در نشست کاملا" علنی ما بکرسی بنشانند.

در این رهگذر سردمداران جمهوری اسلامی بزرگترین خطر را از ملیون و جبههء ملی و پیروان راه مصدق می بینند و این ترس و وحشت از مصدق و جبههء ملی بگونه ایست که اگر در دورترین گوشهء جهان حرکت و تجمعی بعنوان جبههء ملی و با نام مصدق برپا گردد، زنگ خطری است برای جمهوری اسلامی که فوری با تمسک به مبتذلترین و رسواترین ابزارها به مقابلهء با آن برمی خیزند، چون میدانند این جریان متین و آبرومند و آزموده شدهء ملیون و جبههء ملی ایران است که مورد اعتماد مردم ایران می باشد و مایه امید و دلگرمی آنان است.

شیوهء فعالیت جبهه ملی از آغاز تشکیل خود به رهبری دکتر محمد مصدق و پس از کودتای بیست و هشت مرداد ماه 1332 ، در دوران خفقان بیست و پنج سالهء محمد رضا شاهی و در دوران حاکمیت ولایت فقیه، چه در ایران و چه در اروپا و آمریکا، در تمام این مدت بگونه ای علنی و آشکار و روشن بوده است.

ما در هیچ دوره و زمانی و در هیچ جا و مکانی، چه در داخل و چه در خارج کشور بصورت مخفی تشکل و فعالیتی نداشته ایم.

شما آقای سخنگوی وزارت امور خارجه گفته اید:

«جبههء موسوم به جبههء ملی نه تنها در داخل پایگاه مردمی ندارد، بلکه مطرود و منفور است و حتی در میان اپوزیسیون نیز جایگاه خاصی ندارد».

اگر راست میگوئید بیائید ترتیب یک انتخابات آزاد را  بپذیرید.

در همین اولین انتخابات آینده مجلس شورا ی اسلامی که در پیش است، کنترل شورای نگهبان را بردارید و امکان یک انتخابات آزاد و مستقیم و یک درجه ای را بدهید. همه دستگاههای تبلیغاتی کشور را هم دربست از رادیو ها و تلویزیون ها و روزنامه ها در اختیار شما باشد. فقط بگذارید کاندیداهای جبههء ملی آزادانه حرف خود را در اجتماعات و مجالس سخنرانی و تجمع های گوناگون بزنند و خود و برنامه های خود را معرفی کنند و به مردم بشناسانند. راًی گیری هم زیر کنترل و حفاظت و مراقبت سازمانهای بیطرف و غیر دولتی بین المللی باشد.

شما هم هیچگونه دخالتی در راًی گیری و شمارش و قرائت آراء و حفاظت صندوقهای راًی نداشته باشید، آنوقت به بینیم شما چه مقدار راًی و چه تعداد نماینده می آورید و ما چه مقدار و چه تعداد. تا معلوم شود چه کسی منفور است و چه جریانی در داخل کشور پایگاه ندارد.

اینکه شما ثروت و استعداد های کشور را بباد می دهید بجای خود، امّا شما اخلاق و فرهنگ و ارزشهای دیرپای ملت را نیز نابود کرده و میکنید و بیش از ربع قرن است که حاکمیت فاسد شما بر کشور سایه گسترده است  اما بدانید که  «شب یلدای وطن هم سحری خواهد داشت».

پاینده ایران   ـ   پیروز جبهه ملی ایران

اول تیرماه 1386

هیئت اجرائی موقت جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه   ــ   مهندس کامبیز قائم مقام   ــ   دکتر همایون مهمنش

 
 
 
بازگشت به صفحه اول